Wij hebben ons niet laten ontmoedigen en hebben in de loop van het jaar weer enkele zaken voor U kunnen organiseren, oa: Een goed bezochte brunch in "de Schakel" op 14 juli, en op 18 augustus een eveneens goed bezochte middag met vlaai en koffie, waarna een film over het verleden van Reuver en Offenbeek werd getoond. De bedoeling van deze middag was dat de deelnemers als vervanging van de gezamenlijke fietstocht op eigen gelegeheid een stukje zouden bewegen, wandelen of fietsen om hierna gezamenlijk van heerlijke vlaai en koffie te genieten. Uit de verhalen van de mensen welke naar de zaal waren gekomen bleek dat velen inderdaad een stuk hadden gelopen of gefietst. Onze doelstelling om de mensen aan het bewegen te krijgen is  gelukt, onze dank aan iedereen die medewer-king heeft verleend aan het welslagen van deze beweegdag.

Als vervolgactiviteit kunnen wij U met grote vreugde mededelen dat wij er in geslaagd zijn om een eenvoudige brunch te organiseren op zaterdag 25 september a.s.

Wij hopen op een grote opkomst en veel gezelligheid.

Noteer ook reeds in Uw agenda de kienmiddag op woensdag 13 oktober waar wij gaan kienen om mooie prijzen.

Tevens vragen wij uw aandacht voor de algemene ledenvergadering op woensdag 27 oktober in zalencentrum "de Schakel".                              

Het bestuur van SVO Reuver-Offenbeek.

 

  Bestuursleden SVO  
                                            
J.Selen      Offenbekerweg  1 5953 NC  Reuver Tel.077-4742424
Voorzitter  Ouderenadviseur j.p.a.selen@ziggo.nl  
       
W Levels   Bosdaellaan  43 5953 BW Reuver Tel. 077-4741269
Secretaris    secretaris.svo@ziggo.nl
       
A.Jacobs Bosdaellaan 16 5953 BW  Reuver Tel. 077-4742299
Vice Voorzitter.  Activiteiten/reizen ton.jacobs@hotmail.com  
       
T. Hillekens    Klaashofweg 4 5953 JH   Reuver Tel.077-4743890
penningmeester   ton.hil@hotmail.com  
       
W.v.den Hoogen Het Vloot  6 5953 DX  Reuver Tel. 077-4747051
Ledenadministratie  reizen/activiteiten wiesvdhoogen@home.nl  
       
       
L. de Rijck Kleilagerstraat 28 5953 NZ Reuver Tel.077-4741143
2e secretaris   louis.derijck@home.nl  
       
Els Heuts Broeklaan 105 5953 NA Reuver Tel.077-4742467
Coördinator bezorgdienst esheuts@home.nl  
       
Petra Jacobs St.Annastraat 7  5953  LR  Reuver Tel. 077 4751815
Ouderenadviseur boupejacobs@home.nl  
       
       
Betalingsmogelijkheden contributie:  
       
Automatische afschrijving d.m.v machtigingskaart.  
NL09RABO0143605968 t.n.v. Sociëteit v.Ouderen St.Jozef  Reuver-Offenbeek.
       
NB:    GRAAG BIJ VERHUIZING ADRESWIJZIGING DOORGEVEN