Jaarvergadering 13 maart 2019.

 Deze regenachtige dag was uitermate geschikt voor een vergadermiddag. Ongeveer 100 leden waren aanwezig. Na de opening door voorzitter Sjaak Selen met een extra woord van welkom aan de nieuwe leden volgen de mededelingen; o.a. de aanwezigheid van ouderenadviseurs binnen onze vereniging en de gemeentelijke klussendienst worden onder de aandacht gebracht. Ook is er een nieuwe gemeentelijke subsidieregeling voor de komende vier jaren.

Onze vereniging was in 2018 door de Gemeente uitgekozen om met 8 leden deel te nemen aan het evenement “Soep met ballen” dat door en op het terrein van  VVV in Venlo werd georganiseerd. Onze keuze was gevallen op onze 90-jarige leden, welke hiervoor belangstelling hadden. Het was een zeer geslaagde ochtend/middag. De notulen van de ledenvergadering van oktober 2018 worden voorgelezen. Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Daarop volgt het Jaarverslag 2018 en wordt er een kort moment van stilte gevraagd ter nagedachtenis aan de overleden leden.Het financieel jaarverslag 2018 is uitgedeeld en wordt post voor post door de penningmeester uitgelegd.  Er waren geen vragen betreffende de inkomsten en uitgaven van de vereniging. De kascontrolecommissie is lovend over de uitstekende wijze waarop de penningmeester onze financiën beheert en de manier waarop de gelden door het bestuur worden besteed.De nieuwe kascontrolecommissie voor het komende jaar wordt benoemd en zal bestaan uit Mevr. Scheffer en Dhr. Reulen.    Vervolgens wordt de begroting voor het jaar 2019 door de penningmeester toegelicht, wederom geen vragen.                                               Volgens rooster zijn 2 bestuursleden aftredend, zijnde Mevr. v d Hoogen en Dhr Levels. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. Daar er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, worden zij zonder stemming herbenoemd.                                                                                                      Tot slot worden de reizen en activiteiten van afgelopen jaar geëvalueerd en de planning van dit jaar bekend gemaakt.                                     Tijdens de rondvraag verzoekt dhr. Vossen de leden het bestuur met een applaus te bedanken voor hun inzet.                                                            Na sluiting van de vergadering om 15.15 uur is iedereen toe aan een lekkere kop koffie/thee met koek en daarna gaan de voetjes van de vloer onder muzikale begeleiding van ‘Theikessound’. Diverse bestuursleden gaven hierbij het goede voorbeeld hetgeen gretig werd gevolgd door meerdere aanwezigen.                      Wij kunnen terugzien op een zeer geslaagde middag, waarvoor allen dank.